กรมการขนส่งทางบก ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ โดยรับเรื่องร้องเรียน รถตาม พรบ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 และตาม พรบ.การขนส่งทางบก ตลอดจนสามารถตรวจสอบผลการดำเนินการได้ โดยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อดำเนินการค้นหา